شنبه پنجم خرداد ماه

تسلیت به جامعه ورزش و رسانه

در گذشت استاد یونس علیشیری خبرنگار و عکاس هنرمند ورزش را به جامعه ورزش و رسانه تسلیت عرض نموده امیدواریم روح این پیشکسوت ارجمند قرین رحمت خداوندی شود.

در گذشت استاد یونس علیشیری خبرنگار و عکاس هنرمند ورزش را به جامعه ورزش و رسانه تسلیت عرض نموده امیدواریم روح این پیشکسوت ارجمند قرین رحمت خداوندی شود.


فریده شجاعی نائب رئیس فدراسیون بسکتبال