دوشنبه هشتم خرداد ماه

استقلال و پرسپوليس نه كلنگ هستند نه يارانه و مسكن مهر...؟!

واگذاري سهام استقلال و پرسپوليس ،كه سالهاست مطرح است ،شايدنوعي مانور تبليغاتي باشد .اما اينكه سازمان خصوصي بدون شفاف سازي از روند قيمت گذاري برند اين دو باشگاه يا تراز مالي آنها (كه بيانگرميزان سرمايه آنها باشد) اقدام به اعلام نحوه توزيع سهام آنها بنمايدبيانگر آنست كه ياسازمان خصوصي به بيراهه مي رود يا دست هايي در كار است كه اسباب نابودي اين دو تيم را رقم بزند!

اين قبول كه واگذاري در اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي يك الزام قانوني است و مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات ،دولت والبته وزارت ورزش را مكلف به واگذاري اين دوتيم كرده اند . اما وقتي ناكارآمدي بخش خصوصي در ورزش و خصوصا فوتبال مسبوق به سابقه است و وقتي بنيان هاي بخش خصوصي در ساختار اقتصادناپايدار كشور ما (!) متزلزل است و از سوي ديگر توليد معنادار نیست! تعجيل در واگذاري سهام اين دو تيم !در پايان دولت روحاني چه معنا و مفهومي دارد؟
مگر سهام اين دوتيم كه ميليون ها هوادار بدنبال خود دارند ،كلنگ دوره كارگزاران و دوره اصلاحات است كه در پايان دولت اقاي هاشمي و سپس خاتمي تا توانستند كلنگ پروژه هاي ريز و درشت را به زمين زدنند كه تا اكنون بدون تخصيص منابع بعنوان پروژه هاي ناتمام بر مشكلات كشور بيفزايد؟
اين دوتيم، يارانه هم نيستند كه چون هيچ دولتي جرات اجرايش را نداشت (!) و چون دولت احمدي نژاد بدون مطالعه و پذيرش ريسك !ملزم به اجراي آن شد تا امروز تبديل به بخشي از گرفتاري هاي دولت روحاني درتامين منابع آن باشد؟
ساده بگويم؛ سهام سرخابي نه كلنگ است كه براي پروژه هاي ناتمام به زمين زده شودو نه يارانه و مسكن مهر كه دولت يازدهم بخواهد باتقليد از دولت هاي قبل ودر پايان عمر خود ،چوب حراج به سرخابي ها بزندواز واگذاري آنها بعنوان افتخارات خود ياد كند!؟
اينكه فوتبال ما سالهاست ابزار سياسي شده و استقلال و پرسپوليس هم اسير سياست زدگي شدند،حرفي در آن نيست .اما اينكه براي اصلاح اين سياست زدگي و به بهانه واگذاري (!)آنها را از چاله به چاه اندازند ،نشان از بي تدبيري دارد.
دولت روحاني اگر تدبير كند ،يقين حاصل مي كند كه انتهاي چنين واگذاري سرخابي نابودي آنها ست كه مشخصا دولت بعد را گرفتار خواهد كردتا جايي كه طرفداران اين تيم ها را در مقابل مسئولان مملکت قرار خواهد داد.
براي اثبات اين ادعا بحث هاي جدي وجود دارد كه هرچند قبلا به كرات گفته شده اما تكرار آن خالي از لطف نيست و به مرور خواهم گفت.
به شرط آنكه هيات دولت بپذيرد استقلال و پرسپوليس كلنگ نيستند..!
نویسنده: مجيد سعيدي