دوشنبه هشتم خرداد ماه

شما هم در فوتبال کارنامه روشنی ندارید!

بر خلاف اظهارات و ادعاهای یکسویه سردار آجرلو،ورزش فوتبال از حاکمیت دو جناح سیاسی کشور هیچ نفعی نبرده و کارنامه ورزشی اصلاح طلبان مانند دولت اصولگرایان سراسر عیب و ایراد است.

از نامه سرگشاده سردار آجرلو به معاون اول رئیس جمهوری در باره عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در باب فوتبال متعجب و مبهوت شدم.
متعجب از اینکه سردار عزیز سالها داخل گود بوده و در مدیریت فوتبال نقش منفی داشته و خود در این اوضاع اسف بار شریک می باشد.
چگونه است که ایشان بجای جوابگویی به عملکرد ناقص و بد گذشته،عملکرد مسئولان فعلی فوتبال را زیر سوال برده است؟
آنچه که آن را نابسامانی و سیر قهقرایی در امر مدیریت فوتبال می نامیم مولود دخالت علنی دو جناح حاکم سیاسی در ورزش بوده است ،حال آنکه برای تحول در ساختار ورزش به ویژه فوتبال نیاز به افراد مستقل،کاردان و تحصیل کرده داریم.
نیازمند عناصری هستیم که فارغ از گرایشهای سیاسی و جناحی امور فوتبال را پیش ببرند؟
سردار گرامی؛
به عنوان یک نویسنده ورزشی مستقل و عضوی کوچک از اهالی رسانه درد مندانه متذکر می شوم:
ما هم مانند شما هزار ویک ایراد به عملکرد کفاشیان و تاج داریم و دخالت سلطانی فر در امور فوتبال را یکی از دلایل عقب گرد در این زمینه می دانیم،اما همگان باور دارند که در دوره مدیریت مهندس علی آبادی فوتبال ما خسارت بیشتر و جبران ناپذیری متحمل شد.
در آن مقطع زمانی، ریاست فوتبال در دست دکتر محمد دادگان بود.او عملکرد روشنی داشت،اما دخالت در امور او در نهایت منجر به برخورد قهری مهندس علی آبادی شد و با دستور احمدی نژاد،حکم برکناری دادگان صادر شد!
سردار چرا در آن دوران نامه سرگشاده ننوشتید و بانگ بر نیاوردید؟
آیا سکوت و خاموشی شما در آن دوران را نباید به پای مصلحت اندیشی و تمایلات جناحی گذاشت؟
برای اطلاع علاقه مندان فوتبال به ویژه مخاطبان جوان متذکر می شویم،سردار آجرلو سالها مدیر عامل تیمهای پاس تهران ،استیل آذین و تراکتور سازی بودند
تیم قدیمی پاس تهران با دخالت مهندس علی آبادی و طیفی از مدیران و نمایندگان مجلس به همدان منتقل شد.
در آن زمان گفته شد ،سازمان تربیت بدنی تلاش می کند تا فوتبال را از حیطه پایتخت و چند شهر بزرگ خارج و استانهای دیگر را هم وارد گود نماید و..
شوربختانه می گوئیم با این تصمیم سرتاپا ایراد ،پرونده تیم پرسابقه پاس تهران به بایگانی خاطرات سپرده شد و امروز از تیم لیگ برتری پاس همدان هیچ نامی و یادی نیست.
در باره حضور سردار دراستیل آذین و تراکتور سازی هم اصرار به تشریح قضایا ندارم.
زیرا تیم اولی به لیگ دسته یک سقوط کرد وبعد هم‌ منحل شد.و مالک باشگاه تراکتور و هواداران تبریزی هم از عملکرد آجرلو رضایت نداشتندو..
متاسفانه در ورزش و مدیریت فوتبال به نیروهای جوان ،کار بلد و تحصیل کرده اعتماد نکردیم و هر بار که از تحول و اصلاح ساختار صحبت به میان آوردیم،به اسامی تکراری همچون دادگان،کفاشیان ،تاج،مصطفوی ،آجرلو و… اکتفا می کنیم و دور و برمان‌از عناصر ورزیده و مجرب خالی است.
این نقیصه بزرگ از عدم تربیت نیروی انسانی پویا و با انگیزه حکایت دارد..
فوتبالی که بیش از یک قرن سابقه و قدمت‌دارد و نیروی تحصیل کرده در آن موج می زند ،به دلیل افکار محدود و کاستی های مدیریتی ،باید دست نیاز به فردی مانند دکتر قریب دراز کند تا او نسخه شفا بخشی برای فوتبال بیمار ما تجویز کند؟
او با کدام پیشینه و تجربه ورزشی و فوتبالی به میدان فراخوانده شده است؟
باید بپذیریم در نظام مدیریت واقعا دستمان خالی است و در تربیت نیروی انسانی غفلت بسیار داشته ایم.
این نکات را از سر دلسوزی قلمی کردم و اعتقاد دارم‌،همچنانکه در امور فنی فوتبال به جوانگرایی و استعداد یابی نپرداخته ایم در نظام‌مدیریت فوتبال هم‌فرصتی به جوانها ندادیم.
به همین دلیل بایداز طرح بازنشستگی در ورزش حمایت کنیم تا در دوره گذار فضاوشرایط برای مدیران جوان و با انگیزه باز شود.