دوشنبه هشتم خرداد ماه

جدیدی و رضایی در فدراسیون کشتی

با حضور قهرمانان المپیک و جهان نشست بررسی چرخه انتخابی تیم های ملی کشتی برگزار شد.

این نشست با حضور عباس جدیدی و علیرضا رضایی قهرمانان المپیک و جهان در کشتی آزاد، رئیس فدراسیون و مسئولان انستیتو کشتی برگزار شد.
در این جلسه طرح چرخه انتخابی تیم های ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مهمانان حاضر در نشست نظرات کارشناسی و فنی خود را در مورد این چرخه ارائه دادند.
فدراسیون کشتی از علیرضا حیدری قهرمان جهان و المپیک نیز برای حضور در این جلسه دعوت کرده بود که با توجه به تداخل زمانی و مشغله کاری، ایشان نتوانست در جلسه حضور یابد اما نظرات خود را به صورت مکتوب در سه صفحه به رئیس فدراسیون کشتی ارائه داد و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
فدراسیون کشتی در نظر دارد با دعوت از کارشناسان و افراد خبره، نسبت به بررسی چرخه انتخابی اقدام نماید تا در نهایت این طرح با انجام تغییرات لازم نهایی و برای رقابت های پیش رو اجرایی شود.