دوشنبه هشتم خرداد ماه

پیشنهاد جالب داور ایرانی به فدراسیون جهانی

تعداد درخواست ویدیو چک در جریان مسابقات والیبال محدود می شود، این پیشنهاد مسعود یزدان پناه داور ارشد بین المللی ایران است که به عنوان ناظر و عضو کمیته ویدیو چک فدراسیون جهانی والیبال فعالیت می کند.

بر اساس پیشنهاد وی حدود 30 ساعت از توقف در مسابقات لیگ جهانی و کلیه مسابقات صرفه جویی خواهد شد.

یزدان پناه در این باره به البرز ورزشی گفت: طبق تحقیقاتی که من کرده ام در سال گذشته 1490 درخواست ویدیوچک از سوی مربیان مختلف داریم که فقط 40 درصد آنها موفقیت آمیز بود در سایر موارد باعث اتلاف وقت شده و از هیجانات مسابقات کاسته است.

یزدان پناه افزود: با پیشنهاد بنده کل درخواست ویدیوچکها به پنج بار تقلیل می یابد و از حالت نامحدود کنونی خارج می شود. البته پیشنهادم را به فدراسیون جهانی ارسال کرده ام و قرار است کمیته های قوانین و مربیان فدراسیون جهانی در این باره شور و تبادل نظر کنند.