دوشنبه هشتم خرداد ماه

نامه: نیروهای کارآمد دوچرخه سواری رفته اند

دوچرخه سواری نیروهای کارآمد خودش را از دست می دهد و این نشان می دهد که رئیس فدراسیون نمی تواند سیستم را کنترل و مدیریت کند.

دکتر سعید نامه عضو پیشین تیم ملی دوچرخه سواری و نفر دوم کاپ جهانی امارات در گفت و گو با البرز ورزشی می افزاید: وقتی که پیشکسوتان دلخوش و گوشه گیر می شوند و نیروهای کارآمد یکی یکی از فدراسیون می روند و کمیته فنی انتخابی ضعیف عمل می کند نگران می شویم.

نامه می گوید: نظارت بر هیاتها به درستی صورت نمی گیرد و پدیده هایی که رخ می نمایند، انگیزه و الگوی لازمه را برای پیشرفت پیدا نمی کنند و بیم آن می رود جوانانی که در شهرها و استانها ورزش می کنند به واسطه نبود نظارت کافی دچار دوپینگ ناقص شوند و آینده خود و دچرخه سواری را به خطر بیندازند.

ملی پوش سابق ایران اضافه می کند: این روزها که کرونا اوج گرفته است و مردم برای فاصله گذاری اجتماعی و یا تفریح و تندرستی ورزش می کند بهترین برای بهره برداری از اقبال عمومی است اما فکر نمی کنم فدراسیون برنامه ای در این باره داشته باشد. آقای قمری می خواهد که همه کارها را خودش انجام بدهد در صورتی که تفویض اختیار و همراه با نظارت یکی از اصول مدیریت است.

وی اضافه کرد: دوچرخه سواری نیروهای آگاه و توانمند علمی و عملی کم ندارد ولی فدراسیون به درستی و به صورت بهینه از آنها استفاده نمی کند و این یکی از ضعف های بزرگ فدراسیون دوچرخه سواری است.

گفت و گو از: عبدالله محرمی