شنبه دوازدهم اسفند ماه

نام نویسی از نامزدهای کرسی های وادا

آژانس بین المللی ضددوپینگ، برای جذب افراد در کمیسیونهای تخصصی خود در سال 2021 اعلام آمادگی کرد.

به گزارش  روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل ازرویترز، آژانس بین المللی ضددوپینگ برای مشخص نمودن اعضا کمیسیونها و کمیته های درون سازمانی و تخصصی خود از کاندیداها نام نویسی خواهد کرد.
بر این اساس، کمیسیونهای ورزشکاران، بررسی تطبیق، آموزش، اجرایی، پزشکی و تحقیقات از جمله کمیته های وادا برای انتخابات به شمار می روند.
 گفتنی است:تعداد اعضاء کمیته های وادا بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذشده 12 نفر خواهد بود. وادا از اعضاء خود خواسته است تا ثبت نام نمایندگان و کاندیداهای مربوطه خود را به این نهاد بین المللی تحویل نمایند تا بررسی های لازم نسبت به انتخاب و چیدمان نهایی نفرات اقدام گردد.