پنجشنبه هفتم اسفند ماه
نیم نگاه...

سیاسی کاری و ساخت و پاخت ممنوع

چیزی به انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نمانده است البته اگر بگذارند اوضاع به درستی پیش برود.

چیزی به انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نمانده است البته اگر بگذارند اوضاع به درستی پیش برود.

جدیدترین اعلامیه ها و اطلاعیه ها حکایت از حمایت دکتر دادگان از علی کریمی دارد، اما این کنش ها و واکنش ها بستگی به آرای افرادی دارد که صاحب رأی هستند. آیا آنها از جمله روسای هیات های استان ها و نمایندگان و بازیکنان و داوران متکی به نفس هستند و بعد بدون توصیه   و تضییق بهترین ها را برمی گزینند؟ به اعتقاد ما دیگر مصلحت اندیشی و محافظه کاری بس است. موقعیت فوتبال ما به شدت در خطر افتاده است. به یاد بیاوریم که باخت به بحرین و توقف عراق دیگر نه سوهان به اعصاب مردم ما کشیده بود. کافی است به نگاهی به پشت سرمان بیندازیم تا متوجه شویم افتضاحاتی چون عقد قرارداد با ویلموتز و پیامدهای آن توسط کدامین عقل کلی، در مستطیل سبز ما عملی شده است؟ دیگر سیاسی کاری و سیاست بازی و ساخت و پاخت های نهان و آشکار بس استفقط تا خرداد ماه فرصت داریم که آن شکست های شرمسارانه را در مسابقات انتخابی جام جهانی  جبران کنیم  اما ظاهراً هیچکس به فکر تیم ملی نیست که همه تلاش ها و اقدامات و برنامه های برای رستگاری آن است.

می گویند دوست نباید در انتخابات دخالت کند اما چه کسی باید بر سلامت انتخابات نظارت کند؟ شما به انتخابات دیروز هیأت فوتبال استان تهران نگاه کنید. می فرمایند درست و قانونی بوده، اما پرسش ما این است رأی دهندگان به چه برنامه و کدامین پیشرفت رأی داده اند؟ ترس ما این است که در انتخابات پنج روزآینده فدراسیون فوتبال هم جامعه ورزش مقابل عمل انجام شده قرار بگیرند.وظیفه ما تنها ابراز نگرانی نیست. از صالحین و مصلحان فوتبال انتظار داریم که با حساسیت و تعهد افزون تری به این قضیه بپردازند.

نویسنده: رضا اسماعیلی