پنجشنبه هفتم اسفند ماه
مناظره يا شو؟

دولت آيين نامه فوتبال را رد كرد..!

درباره عدم حضور علی كريمی در مناظره انتخاباتی فدراسيون فوتبال بحث های متفاوتی مطرح است.

درباره عدم حضور علي كريمی در مناظره انتخاباتی فدراسيون فوتبال بحث های متفاوتی مطرح است.


عده اي می گويند از صدا و سيما براي اين حضور درخواست تعدادي لب تاب برای دانش آموزان ِبی بضاعت كرده تا بصورت مجازی در شرايط كرونا  ازادامه تحصيل بازنمانند.
عده ديگری با موازنه تجارب مديريتی ساير كانديدای با علي كريمی ،عدم حضور وي را نوعي محافظه كاری قلمداد كردند!
اما علي كريمی صريحا مي گويد؛ جامعه فوتبال با ديدگاههای من آشناست و ترجيح مي دهم در مجمع انتخاباتی از ديدگاه و برنامه هايم سخن بگويم.
اينكه كدام ديدگاه به واقعيت نزديك است
بهتر است قبل از پاسخ به اين سوال، پرسش شود؛ مناظره چه تاثيري در انتخابات دارد؟
مگر مردم نقشی در اين انتخابات دارند كه حالا مناظره ی كانديدای فدراسيون برای آنها حايز اهميت باشد؟
وقتي انتخاب توسط اعضای مجمع و باتعداد محدودی برگزار می شود و مهندسی در همه انتخابات امری بديهی است، چنين مناظره ايی چه معنا و مفهومي دارد؟
بر فرض اینکه شركت كنندگان در مناظره اهداف و برنامه هاي خود را علنی كردند. چه تضمينی وجود دارد كه برنامه آنها منجر به رفع مشكلات موجود و البته فساد در فوتبال را كاهش دهد؟ آيا قادر به بازپرداخت بدهي ميلياردی فوتبال خواهند بود؟
وقتي هيات دولت آيين نامه جديد فدراسيون فوتبال را به جای تاييد (!) به اين دليل كه ساختار آن مستقل ،غيردولتی و غير انتفاعی است از دستور خارج كرد و اين بيانگر آن است كه مردمی نقشی در چنين موسسه ای ندارند (چه رسد به انتخاب رييس ) براستی چرا بايد كريمی كه براي مردم شناخته شده است در مناظره شركت مي كرد؟
ناگفته نماند كه اين مطلب نافی سابقه مديريتی برای تصدی رياست فدراسيون فوتبال نيست. اما مناظره يك شوی تلويزيوني است.
   نویسنده: مجيد سعيدی