دوشنبه هشتم خرداد ماه

کشورهای عربی؟ پایان خط بازیکنان حرفه ای

بازیکنان ایرانی طرف توجه تیم های قطری قرار گرفته اند، بعد از فرهاد قائمی که با العربی به توافق رسیده است، این تیم پیشنهادی هم به قطر پاس سال پیش سایپا داده است.

امین اسمعیل نژاد بازیکن چپ دست و قدرتمند اهل شهر والیبال خیز ملکان که زمزمه پیوستن وی به گالاتاسرای ترکیه شده، با یک پیشنهاد غیر رسمی عالی دیگر هم مواجه شده است، تیم لوکو نفت بلغارستان خواهان وی شده است.

سرمربی تیم نفت اندری ولاسف شهیر است و اما درج این خبر در رسانه های بلغاری باعث شد تا استویچف مربی بلندآوازه بلغاری شاغل در ایتالیا نیز خواهم فیلم اسمعیل نژاد شود. استویچف سرمربی تیم نامدار ورونای ایتالیاست که اگر مهر تایید بر بازیکن آذری زبان بزند، دروازه شهرت به روی او گشوده خواهد شد اما اینکه کدام بازیکن به کجا می رود به خودشان ربط دارد. به طور معمول بازیکنانی به کشورهای عربی روی خوش نشان می دهند که در آخر خط بازیگری قرار دارند وگرنه بازیکنان روپا حداکثر برای یک محدوده زمانی آنهم به خاطر پول به قطر و امارات و... می روند، پس بازیکنان جوان ما هشیار باشند که در اوج زمانی در تله پول و والیبال بی مایه کشورهای عربی گرفتار نیایند.

گزارش از: جمشید حمیدی