دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

روشن غیاث: سازمان بازرسی درست و به موقع عمل کرده است

انحلال انتخابات فدراسیون دو و میدانی از رخدادهای عجیب و غیر قابل باور ورزش ایران بود که گویا سازمان بازرسی به شکایات و اعتراضات افراد ذینفع پاسخ مثبت داده و افشین داوری که خود را روی کرسی ریاست می دید، اینجا را هم از دست داد.

می گویند همه قضایا بر سر چینش روسای فدراسیونها برای انتخابات آتی کمیته ملی المپیک است که اگر شش ماه آینده انجام نشود بعد از المپیک 2021 مجمع آن تشکیل خواهد شد و عجیب تر اینکه گفته می شود شخص وزیر ورزش دنبال ریاست کمیته ملی المپیک نبوده و برخی زیر مجموعه چنین افکاری در سر دارند. به گفته ها، شنیده ها و شایعات کاری نداریم که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، مقصود ما این است که چرا تلاش نمی شود که شائبه مهره چینی یا مهندسی بودن انتخابات فدراسیونها از اذهان زدوده شود؟

منصور روشن غیاث رئیس هیات استان هرمزگان در این باره به البرز ورزشی گفت: اول بگویم که از انحلال انتخابات راضی هستم چون حدود 25 رئیس هیات در مجمع غایب بودند و چند هیات هم افراد غیر مرتبط را روانه انتخابات کرده بودند روشن غیاث که 20 سال رئیس هیات هرمزگان و دارای سوابق مربیگری تیم ملی است می افزاید: در حالی که دولت همه جا را تعطیل اعلام کرده بود نمی دانم چه اصراری به برگزاری مجمع بود به خصوص که آقای عرب سرپرست فدراسیون به خوبی کارهای محوله را انجام می داد و مشکلی نبود.

روشن غیاث درباره این مساله که آیا انتخابات مهندسی شده بود گفت: واقعا هیچکس در این باره توصیه به من نکرده بود و این شائبه را قبول ندارم و حالا هم که سازمان بازرسی وارد قضیه شد و انتخابات را متحمل کرده است، باید پذیرفت که مملکت قانون دارد و مجریان قانوان بر امور نظارت دارند.

گفت و گو از: عباس اسماعیلی