دوشنبه هشتم خرداد ماه

ریاست محترم هیات دوچرخه سواری استان تهران

غم از دست دادن خواهر گرامیتان ما را نیز اندوهگین کرد. ما را نیز در غم خود شریک بدانید.

از پروردگار منان برای آن مرحوم طلب مغفرت و بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم.

حامد قاسمی عارف و رضا اسماعیلی صاحب امتیاز خبرگزاری البرز ورزشی