جمعه یکم تیر ماه
یادگار ماندگار...

سه کسوت بی بدیل وبرند فوتبال واقعی فوتیال خورستان

هرسه نفر آز بهترین بازیکنان دهه سی ودهه چهل  بودند، هرسه نفر آز بهترین هائ مرام ارزشی ورزش هستید .

هرسه نفر آز بهترین بازیکنان دهه سی ودهه چهل  بودند، هرسه نفر آز بهترین هائ مرام ارزشی ورزش هستید .

هر سه نفر  نامشان در فوتبال خوزستان وکشور ماندگار است 
سه بازیکن موفق ومطرح 
سه مربی موفق ومطرح 
سه داور موفق ومطرح 
سه پیشکسوت مطرح واخلاق مدار 
مردانی آز مکتب فوتبال تاج اهواز،  شاهین اهواز وجنوب اهواز 
شاه مراد شکرخدایی پدر داوری فوتبال خوزستان 
حاج حسن اهوازی سلطان بی بدیل عرصه قلم ورزش ومربی موفق شرایط سخت فوتبال خوزستان 

حاج لفته سه برادران  بنیانگذار مکتب جنوب در فوتبال خورستان  

این سه تن حق بزرگی واستاد ی  بر اکثریت فوتبالیست های دهه پنجاه تا دهه هفتاد فوتبال خوزستان دارند ونامشان از ماندگارترین نام های ورزش وفوتبال خوزستان وایران بشمار می آید 
شاهمراد شکرخدای  ،
   حاج حسن اهوازی 

   آقا لفته سه برادران 

برایشان از خدای تبارک و تعالی سلامتی وبهترین ها را مسئلت داریم